Защита на личните данни

I. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

1.1.    Клиентът се съгласява, че предоставяйки каквито и да е свои лични или други данни на Продавача, те могат да бъдат използвани от последния за всякакви законосъобразни цели свързани с осъществяването на дейността на дружеството, без да е необходимо Продавачът да иска съгласието на Клиента за обработването им във всеки отделен случай.

1.2.    Клиентът се съгласява да предостави на FERMA неограничен по обем и времеви достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Сайта, независимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Сайта. Продавачът има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че Продавачът може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хау, които Клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Сайта.  FERMA няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

1.3.    С предоставянето на свои данни на Продавача (включително имейл) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързва FERMA или трети лица, които са партньори на FERMA и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които FERMA може да разработи общи програми за офериране на Стоките и/или Услугите на пазара и др.

1.4. Клиентите носят отговорност за опазването на поверителността на тяхната парола и акаунт и са изцяло отговорни за всички действия, извършвани чрез техния акаунт или парола. FERMA им препоръчва да се отписват от акаунта си в края на всяка сесия, натискайки бутона “Изход”.

II. РЕКЛАМА

2.1. Бюлетините на FERMA, съдържащи информация за търговски отстъпки ще бъдат изпращани от посочения от FERMA имейл.

2.2. В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Сайта, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Бюлетини. Опцията по отношение на съгласието за получаване на Бюлетин може да бъде променена по всяко време, като за това трябва се свържете с FERMA използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин или на посочените телефони.

2.3. Отказът за получаване на Бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

III. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

3.1. Онлайн магазин www.fermagurmazovo.com представлявано от ДРУЖЕСТВОТО – на “ФЕРМА ГУРМАЗОВО” ЕООД,  регистрирано в Агенцията по вписванията – Търговски регистър, ЕИК 205353198 държи да запознае потребителите си с политиката на личните данни, за да са максимално информирани, за какво и как се обработват тeхните данни.

3.2.    ДЕФИНИЦИИ

 1. Лични данни – всяка информация , която е нужна, за да идентифицира дадено физическо лице т.е имена, ЕГН ( Единен граждански номер ), телефонен номер, личен адрес, местонахождение.
 2. Специални лични данни – всякакъв вид данни свързани с расата, пола, етнически произход, религиозни, политически насочености, сексуална насоченост, членство в организации и др.
 3. Регламент – GDPR – Регламент на ЕС 2016/679 е първоизточник на право относно личните и потребителски данни на потребителите покриващ границите на Европейския съюз.

3.2.  (1) ФЕРМА ГУРМАЗОВО ЕООД събира, съхранява и обработва лични данни, необходими за осъществяването на своите права и задължения свързани с реализацията на своята дейност, при съблюдаване на приложимото законодателство и в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г. относно физическите лица във връзка с обработването на личните данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент за защита на личните данни). Личните Ви данни са ни необходими, за да обработваме вашите поръчки, заявки, запитвания относно предлаганите от нас продукти. Изготвяне на оферти, предложения, договори за сътрудничество и работа с ДРУЖЕСТВОТО. За да отговаряме на запитвания и правилно обслужване. Рекламни, маркетингови данни кампании, които провеждаме, за да рекламираме нашите продукти, услуги. Изготвяне на статистики целящи да доведат до повишение на нашите продажби и клиенти. Изготвяне на статистики за по-добра отчетност и функциониране на онлайн магазина. С цел сигурност – предпазване на вируси , атаки от трети лица целящи информация до нашата база данни

(2) В някои случаи лични данни биват обработвани и, за да се спазват някои законови изисквания като:

 1. Изпълнение на задължения във връзка със Закон за защита на потребителите по повод продажбата от разстояние;
 2. Предоставяне на информация на Комисия за защита на потребителя и други трети лица предвидени в Закон за защита на потребителя;
 3. Предоставяне на информация на Комисия за защита на личните данни във връзка Регламент на ЕС 2016/679 , Закон за защита на личните данни, а също така и други правни източници действащи на границите на Европейския съюз и Република България;
 4. Предоставяне на информация във връзка Закон за счетоводството , Кодекс на труда , Данъчно-осигурителен процесуален кодекс;
 5. Информация необходима на съд, прокуратура и др. Трети лица във връзка съдебно и досъдебно производство;

3.3.  (1)Личните данни на потребителя се използват само със съгласието на потребителя. Изключение правят случаите, когато личните данни са необходими за законните интереси на ДРУЖЕСТВОТО и/или на трети лица като: поддръжка и работа по нормалното функциониране на онлайн магазина, възникнали спорове, предотвратяване на злонамерени действия, разрешаване на технически проблеми и други проблеми по сигурността. В случаите, когато е необходима връзка с клиента по повод важен въпрос, касаещ услуга. Вашите лични данни се обработват и по повод, сигнал, жалба, искане, осъществяване на закрила по съдебен ред във връзка интересите на ДРУЖЕСТВОТО, трети лица или други ползватели на сайта. За описаните цели е необходима обработка на лични данни без изричното съгласие на потребителя.

(2) Съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни “Ферма Гурмазово” ЕООД ще обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели и ще осигурява необходимите технически и организационни мерки за защитата на личните данни от неправомерно обработване. В случай на инциденти, като случайно или незаконно унищожаване, загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива които са извън контрола на продавача, той не носи каквато и да е отговорност.

3.4. (1) Клиентът дава своето доброволно, изрично и информирано съгласие “Ферма Гурмазово” ЕООД  да обработва личните му данни  и декларира, че е запознат с правата си като субект на лични данни, а именно :

Данни за изпълнение и доставка на поръчка от онлайн магазина- име и фамилия, адрес за доставка, телефон и имейл .

 1. Данни за връзка с клиентите – имейл , телефон и др. , по повод тяхно запитване, поръчка и др.
 2. Необходими данни във връзка рекламация , връщане на стока и др. – адрес , две имена , телефон.
 3. Данни на физическо или юридическо лице за издаване на фактура или др. счетоводен документ.
 4. Други необходими данни при сключване на договор.
 5. Други необходими данни при изпращане на оферта.
 1. Да получава данните, които е предоставил на “ “Ферма Гурмазово” ЕООД   в качеството му на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
 2. Да изиска от администратора да прехвърли тези данни директно на друг администратор без възпрепятстване;
 3. При промяна на дадени обстоятелства в предоствените личните данни- да изисква от “Ферма Гурмазово” ЕООД  данните да бъдат коригирани, всички или част от тях да бъдат изтрити;
 4. Да възрази срещу обработването на предоставените лични данни, когато счете, че същите не се обработват по законосъбразен начин;
 5. При спор с “Ферма Гурмазово” ЕООД  – да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, когато се касае за законосъобразността на дейностите по обработването на личните му данни.

(2) ДРУЖЕСТВОТО ще тълкува съгласието на потребителя спряно неговото волеизявление (писмено, устно, с действие) личните му данни да бъдат обработвани спрямо целите на онлайн магазина. Същият може да се откаже личните му данни да бъдат използвани веднага след като пожелае това. Субектът на лични данни следва да е на ясно т.е информиран за какво ще се използват данните му, а и, че тези данни се използват. Не е налице съгласие за обработване на лични данни , когато потребителят е бил въведен в заблуда или под действието на натиск. Данни на лица под 16г.  НЕ биват обработвани от ДРУЖЕСТВОТО, прави изключение, когато лицето е получило разрешение от родителите си спрямо местното законодателство.

(3)  Права на потребителя спряно неговите данни:

 1. Да получи отговор дали личните му данни се обработват;
 2. Да получи отговор , кой ги обработва;
 3. Да получи отговор, защо тези данни се обработват;
 4. Да получи информация, как се обработват;
 5. Да получи информация , кой обработва личните му данни;
 6. Да получи информация за ДРУЖЕСТВОТО;
 7. Да може да коригира личните си данни по всяко едно време ( в най-честите случаи на допусната неточност , грешка или промяна на тези данни );
 8. Да иска личните му данни да бъдат изтрити и да не бъдат използвани;
 9. Да направи възражение спряно обработката на неговите данни ;
 10. Да поиска данните му да бъдат пазени , съхранявани , но не и да бъдат използвани;
 11. Да направи възражение пред кометентен орган ако смята , че е допусната неточност или има нарушение;
 12. Да откажете данните да се обработват за маркетингови цели и проучвания;

https://fermagurmazovo.com/ цели да даде пълна прозрачност на потребителя относно пълната информация за личните му данни, всички субекти на лични данни могат да правят искания към ДРУЖЕСТВОТО, възражения към същото, възражения към регламентираните органи.

Исканията на потребителите могат да бъдат подавани на имейл адрес: fermagurmazovo@gmail.com

За да бъде идентифициран потребителя и искането му да бъде прието от ДРУЖЕСТВОТО следва да съдъжа:

 • Две имена, телефонен номер и адрес.

Потребителят трябва да обоснове своето искане, за да получи адекватен отговор.

ДРУЖЕСТВОТО отказва отговор на искането в случай, че лицето не може да се идентифицира.

ДРУЖЕСТВОТО дава едномесечен срок за отговор на искането с опция този срок да се удължи с допълнителни два месеца при невъзможност искането да бъде обработено по-бързо. Лицето трябва да бъде информирано при удължаване срока. Лицето трябва да получи информация, каква е причината за удължаване на срока.

3.5.    (1) Защита на потребителски данни:

ДРУЖЕСТВОТО се отнася отговорно спрямо данните на потребителя, прилагат се способи за сигурност и защита, за да се избегне неправомерен достъп до информация. Боравят с данни, само служителите , контрагентите на ДРУЖЕСТВОТО, които реално имат нужда от информацията, за да свършат своите задължения.

Достъп до данни се дава на трети лица само и единствено за целите на https://fermagurmazovo.com/ и само и единствено след сключен договор/клауза, която гарантира сигурността на потребителя (например: изпращане на пратка от трето лице (контрагент) към клиент на дружеството). Данните биват съхранявани на:

 1. Флашка (електронен носител) заключена в шкаф
 2. Компютърен сървър заключен с парола

(2) Попадане на информация в трети лица

ДРУЖЕСТВОТО се задължава да информира лицатa, съответните органи и да направи всичко по силите, за да предотврати злонамерени действия.

(3) Съхранение на потребителски данни

Личните данни ще бъдат в информационната база на ДРУЖЕСТВОТО до толкова до колкото позволява законодателят и биват ползвани от онлайн магазина за постигане на целите му. В някои случаи е необходими данните да се пазят, за по-дълъг период:

 1. След прекратяване на договор и изчистване на парични и финансови задължения по Закон за електронните съобщения и Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. – до 1г.
 2. По Закон за счетоводството – до 11г.
 3. По Закон за задълженията и договорите – до 5г.
 4. Предоставяне на информация на съд или друг компетентен орган – до 5г.

Личните данни на потребителят не следва да бъдат изтрити при течащо съдебно,  административно, изпълнително и всякакъв друг вид производство, който налага необходимост от ползването на данните.

3.6. Допълнителна информация

Потребителските данни се предоставят на лица , организации , извън Европейския съюз и ЕО само в законосъобразните случаи. Като например:

 1. Съдебен или друг орган поиска информация
 2. По решение на Европейска комисия или Комисия за защита на личните данни
 3. Предоставяне на данни на организация одобрена от Европейската комисия по повод Решение № 2010/87/ЕС
 4. По повод споразумението Privacy Shield – изпращане на данни към Съединените Американски Щати
 5. В случаите на промяна на собственост , потребителите ще бъдат своевременно информирани.
 6. По повод трансфер на данни (само след изрично съгласие дадено от потребителя).
 7. По повод услуга от онлайн магазина изпълнявана от външно лице , дружество скрепена с договорни отношение с ДРУЖЕСТВОТО (само след изрично съгласие дадено от потребителя).

“Ферма Гурмазово” ЕООД  може да променя, допълва текстовете по повод личните данни в следствие на нови разпоредби в законодателството (българското и европейското), а също така и нови услуги , техники на ДРУЖЕСТВОТО.

Текстовете са действащи след публикуването им на www.fermagurmazovo.com

ВСИЧКИ ЗАПИТВАНИЯ ПО ПОВОД ЛИЧНИТЕ ДАННИ МОЖЕТЕ ДА ОТПРАВИТЕ НА:

 1. тел. 0885 263 899
 2. email: fermagurmazovo@gmail.com

Действащият надзорен орган по повод личните данни на потребителя:

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

гр. София , ПК 1592 , бул. Цветан Лазаров 2 , тел. 029153518 , email

Доставка до дома

Доставките се извършват само петък. Поръчки, направени до сряда включително, ще се доставят същата седмица. Поръчки, направени в четвъртък и петък, ще се доставят през следващата седмица.